close
تبلیغات در اینترنت
انواع حروف در عربی
--------->
eee style>
برآنچه از شما فوت شده غمگین نشوید وآنچه داده شد شاد مشوید خداوند هیچ متکبری را دوست ندارد س المجادله ا24
جستجوگر پیشرفته[Menu_Code]

سلام و خوش آمد گویی به تمام کسانی که از وبلاگ ما دیدن می کنند . دوستان وبلاگ نویس یرای استفاده از مطالب این وبلاگ یا لینک مربوطه را به این وبلاگ ارجاع دهید یا آدرس این وبلاگ را قید نمایید باتشکر - علیزاده سوم مرداد92
نویسنده : f.a |

انواع حروف در عربي

حروف به دو دسته عامل و غيرعامل تقسيم ميشوند
حروف عامل

: جارّه – جازمه – ناصبه – مشبه بالفعل


– لاي نفيجنس – شرط – شبيه به لَيسَ

 جاره

= باء و تاء و كاف و لام و واو و مُنذُ مُذ خَلا

            رُبَّ ، حاشا ، مِنْ ، عَدا ، في ، عَن ، عَلي ، حَتّي ، إلي

ب،  ت،  و(براي قَسَم)       ك(مانند)      ل(براي)   مُنذُ،  مُذ،  مِنْ وعَنْ(از)


  خَلا،عَدا و حاشا(به جز-  مگر)  في(در)  إلي(به سوي)


عَلي(بر)  حَتّي(تا)   رُبَّ(چه بسا)
جازمه

لَم(نه)          لَمّا(هنوز نه)        لام امر«لِ»(بايد)


      لاي نهي(نه)         إنْ(اگر)          مَنْ(هر كس)         ما(هر چيزي)

حرف لَمْ هيچگاه بر سر فعل ماضي وارد نميشود.

اگر بعد از لَمّا فعل ماضي بيايد لَمّا نقش ظرف را دارد و مفعو ل فيه ميباشد.

لَمّا ذَهَبَ : هنگاميكه رفت.
ناصبه

 أن(كه-اينكه)          لَنْ(هرگز)        اِذَن( بنابراين- در اين صورت)

كَي، لِكَي(براي اينكه)             لِ(براي- تا)         حَتّي و فاي سببيه

   فاي سببيه بعد از نفي يا طلب و يا بعد از لَيتَ و لَعَلّ ميآيد.

«وَ يالَيتَني كُنتُ مَعَكُم فَأفوزَ مَعَكُم»

أن+ فعل مضارع  = مصدر همان فعل :

اُحبُّ أنْ أدرُسْ = اُحِبُّ الدّراسَه(مصدر مؤوّل)

لِ و حَتّي+ فعل مضارع  (أنْ ناصبه محذوف است)

لِيَكتُبَ :در اصل‌ : لِأن يَكتُبَ.

حَتّي يَذهَبوا : در اصل :  حَتّي أنْ يَذهَبوا.

مشبهه بالفعل اِنَّ و اَنَّ (به درستي كه-همانا)           كَاَنَّ(گويا)      

    لَيْتَ(اي كاش)      لكِنَّ(و ليكن)        لَعَلَّ(شايد)

همزه انَّ درابتداي جمله و بعد از مشتقات قال هميشه مكسور ميباشد.

 اِنَّ اللهَ ..... * قالَ اِنّي....

       لكنْ حرف عطف است و غيرعامل ولي

لكنَّ حرف مشبهه بالفعل است و عامل.
لاي نفي جنس

 بر سر مبتدا و خبر وارد شده و مبتدا را منصوب كرده و كاري با خبر ندارد.

          اسم لاي نفي جنس به هيچ وجه تنوين نميگيرد و حتماً مبني بر فتح است :

 لا تِلميذَ في الصّف

اسم و خبر لاي نفي جنس حتماً نكره ميباشند و خبر


لاي نفي جنس هيچگاه بر اسم لاي نفي جنس مقدّم نمي­شود.

بين اسم و خبر لاي نفيجنس نبايد كلمهاي فاصله بيندازد.
ادوات شرط

 لَو«حرف است و غيرعامل»(اگر)  اِنْ«حرف است و عامل»(اگر)


  إذما(هرچند- هرگاه)  مَنْ(هر كس)   ما(هرچه) مَهما(هرگاه)


أيّ(هر كدام) كَيفَما(هرگونه) مَتي(هر وقت)   أينَما(هر جا)


أيّان(هر وقت – هر جا)  أنّي(هر جا)   هَيثُما(هر جا كه)

(مَن ، ما و أيّ) اگر در آغاز دو جمله قرار گيرند اسم شرط هستند :

 مَنْ يَجتَهِدْ يَنجَحْ ..(ادوات شرط دو فعل را جزم ميدهند)

ولي اگر در وسط دو جمله قرار گيرنداسم


موصول هستند : أكرِمْ إلي مَنْ أحسَنَ إليك

اسمهاي شرط با اسمهاي استفهام تفاوت دارند.اسمهاي استفهام براي


پرسش به كار ميروند و صدارتطلب هستند و در آغاز جمله قرار ميگيرند


(مَنْ رَأيتَ:كه را ديدي؟)و گاهي حرف جر و مضاف بر آنها مقدّم مي­شوند :


(اِبنُ مَنْ أنتَ :پسر كيستي؟)
اسامي استفهام

 مَنْ(براي انسان) ما(براي اشياء غيرقابل لمس)


أيّ(براي اشياء قابل لمس) أينَ(محل و مكان)


مَتي(زمان) كَيفَ(چگونگي و حالت)


كَمْ(مقدار و اندازهگيري) ماذا ، مَنذا ، مِمّن ، عَمّن ، لِمَ ،


عَلامَ و فيمَ و...(حروف استفهام : أ و هَلْ هستند)

تمامي اسامي استفهام صدارت طلب هستند:أينَ أنتَ؟ مبني هستند به


جز أيّ كه معرب هست.نقش پذيرند:(أينَ:خبر­مقدّم و محلاً مرفوع)

اگر بعد از كَيفَ اسم بيايد كَيفَ نقش خبرمقدّم را دارد و محلاً مرفوع :

كَيفَ أنتَ ؟(أنتَ : مبتداي مؤخر و محلاً مرفوع)

اگر بعد از كَيفَ فعل بيايد كَيفَ نقش حال را دارد و محلاً منصوب :

كَيفَ أصْبِر في المَشاكِل ؟

اگر بعد از أينَ و مَتي اسم بيايد نقش خبرمقدّم را دارند و محلاً


مرفوع : أينَ الجَوادُ ؟(الجَوادُ : مبتداي مؤخر و محلاً مرفوع)

اگر بعد از أينَ و مَتي فعل بيايد نقش ظرف را دارند و


محلاً منصوب : أينَ ذَهَبَ الجوادُ ؟(الجَوادُ : فاعل و مرفوع)
حروف شبيه به لَيسَ

 = ما ، لا ، اِنْ ، لاتَ (نيست)«خبر را منصوب ميكنند»

اسم و ضمير لاتَ هميشه اسم نكره است و خبر آن اغلب


محذوف است و يا از ادوات ظرف زمان است: حينَ – ساعه- وقتَ و ...

امكان دارد كه اسم و خبر اين حروف هر دو نكره باشند : لا رَجُلٌ حاضِراً
حروف غيرعامل


تعريف(ال)– عطف(وَ ، ثُمَّ ، بَلْ ، حَتّي ، اَو ، لا ، فَ ، لكنْ)
حروف استفهام

(ذكر كردم)– تنبيه(ها ، ألا ، أما)  تصديق و ايجاب(نَعَم)


تحقيق(قَد+فعل ماضي)تخصيص(هَلّا ، ألّا ، لَولا ، لَوما)


– انكار(كَلّا)– تفضيل(اَمّا ، اِمّا)«خواه»

استقبال(سَ،سَوفَ)– نفي– نون وقايه– تأكيد(نَّ،نْ)– ندا(يا)–


واو حاليه– مايكافه– مفاجات(إذا،إذ)– ابتدا و تأكيد(لَ)– واوجمله وصفيهامتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

تاریخ : دوشنبه 25 آذر 1392 | نظرات دوستان () بازدید : 117
نویسنده : f.a |


سلام چند تا از دختران عزيزم در باره حروف حلقي در قران سوال داشتند

تقريبادر زبان عربی، ده حرف وجود دارند که تلفظ آنها با تلفظ فارسی فرق دارد


از حروفات حلقي مي توان 5تا رانام برد


- همزه مفتوح=مثل اكبر/ءايات

-خاء


حا ء=روش ساده تلفظ حرف از وسط حلق تلفظ می شود

مانند صدای گرم کردن دست در هوای سرد

غین/=روش ساده تلفظ حرفمانند صدای غرغره کردن آب در گلو است


عین =روش ساده تلفظ حرف /از وسط حلق تلفظ می شود،

طوری که گويا صدای حرف به دیواره حنجره کشیده میشود

موفق باشيد.امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

تاریخ : سه شنبه 02 مهر 1392 | نظرات دوستان () بازدید : 66
نویسنده : f.a |

جار ومجرور


 حروف جار عبارتند از:مِن: از فِى : در عَلَی: بر، روی

بِـ : با ، به وسیله ی

عَن: از، درباره ی كَـ : مانند لِـ : برای، دارد

 إلی : به ، به سوی ،تا

به اسم بعد از حرف جر، مجروربه حرف جر

 می گویند. مثال : ﴿ یدخُلونَ فِى دینِ اللهِ﴾

به مجموع « حرف جر و اسم بعد از آن»

 جار و مجرور می گویند.

مثال: ذهب الطلّاب إلی الحدیقةِ.

تذكّر: مِن را با مَن اشتباه نگیرید. مثال:

مِنْهُم: از آن ها/ مَنْ هُم: آن ها كیستند؟امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 8

تاریخ : پنجشنبه 03 مرداد 1392 | نظرات دوستان () بازدید : 120

ارسال لینک
با سلام و خوش آمد گویی به تمام کسانی که از وبلاگ ما دیدن می کنند . (تولد وبگاه:3مرداد 92)
بالای صفحه
 گنجینه عربي- عليزادهܓ✿ܓ♥●•٠·˙
firefox
opera
google chrome
safari
>